Latarnicy | Akademia Edukacyjna
Baner17Latarnicy

Projekt Latarnicy2020.pl

Projekt pt. „Latarnicy2020.pl” stanowi inicjatywę na rzecz edukacji cyfrowej osób w wieku 44-64 lata oraz powyżej 65 roku życia, którzy stanowią największą w naszym kraju grupę wykluczonych cyfrowo.

o projekcie

Cele projektu

Głównym celem projektu jest nabycie i podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych przez 29 464 uczestników projektu – mieszkańców województw objętych działaniami projektowymi oraz zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnikami projektu są dwie grupy wiekowe:

  • osoby powyżej 65 roku życia,
  • osoby w wieku 44-64 lata.

Cel ogólny zostanie osiągnięty poprzez realizację szeregu szczegółowych działań tj.:

  1. powołanie i przeszkolenie, grupy 250 profesjonalnych edukatorów cyfrowych (tzw. Latarników Polski Cyfrowej), którzy obejmą wsparciem szkoleniowym uczestników projektu,
  2. implementacja „metody latarniczej” – modelu edukacji osób dorosłych opracowanej w projekcie PCRS,
  3. podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych ważnych grup zawodowych i społecznych – urzędników, nauczycieli, pracowników instytucji samorządowych, radnych i sołtysów, którzy motywować będą dorosłych mieszkańców do korzystania z zasobów Internetu,
  4. zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i cyfrowego osób z niepełnosprawnością.

Projekt będzie miał duży wpływ na usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego dzięki wzrostowi wydajności pracy (poprawa kompetencji pracowników) i zwiększeniu zdolności do kreowania i rozwoju e-usług publicznych oraz na integrację osób z niepełnosprawnością z osobami bez niepełnosprawności dzięki stworzeniu im możliwości szerszych interakcji społecznych dzięki wykorzystaniu Internetu. Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi usprawnienie działania jednostek samorządu terytorialnego oraz rozwój korzystania z e-usług publicznych.

Wartość projektu: 5 000 000,00 zł
Wydatki kwalifikowane (dofinansowanie): 4 522 721,60 zł
w tym z budżetu UE: 3 827 579,29 zł
w tym z budżetu państwa: 695 142,31 zł

ZAPISY ONLINE